Từng bước, chúng tôi hỗ trợ bạn hoàn thành các quy trình và thủ tục cần thiết. Luôn hợp tác và làm việc gần gũi với các quan chức trong lĩnh vực di trú, chúng tôi đảm bảo cho khách hàng có được qui trình thủ tục hiệu quả nhất. Bạn có thể dựa vào chúng tôi với các lời khuyên chiến lược và sự hỗ trợ thiết thực trong mọi khía cạnh về luật nhập cư.

CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI ĐƯỢC TIẾN HÀNH THEO CÁC BƯỚC SAU

 
 

1 |    Đánh giá các thông tin của người nộp đơn để đảm bảo rằng họ và những người đi cùng họ được chấp nhận


2 |    Cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến từng bước của quá trình nhập cư


3 |    Chuẩn bị, soạn thảo và xem xét tất các mẫu đơn của chính phủ cho đương đơn và những người đi cùng họ


4 |    Xem xét mọi tài liệu nộp kèm theo đơn


5 |    Thực hiện với tư cách là người trung gian giữa Đương đơn và các cơ quan, tổ chức ở Canada, Hoa Kỳ để có được các giấy tờ cần thiết cho hồ sơ của người nộp đơn như các tài liệu AEO hay giấy chứng nhận PNP


6 |    Nộp hồ sơ cho các cơ quan di trú


7 |    Hướng dẫn trả lời phỏng vấn bởi các cơ quan chính phủ


8 |    Đại diện cho người nộp đơn tại Lãnh sự quán và Sứ quán Canada,Hoa Kỳ


9 |    Đảm bảo quan hệ tốt với các đại sứ quán & lãnh sự quán của Canada/ Hoa Kỳ ở trong và ngoài Việt Nam


10 |   Cập nhật thông tin với các đại diện chính phủ Canada/ Hoa Kỳ về hồ sơ nộp đơn


11 |  Cung cấp các thông tin liên quan đến giáo dục, tuyển dụng lao động, nơi ăn chốn ở tại Canada, Hoa Kỳ…