Thẻ cư trú

 • Đánh giá các khả năng được cấp thẻ
 • Thực hiện thủ tục điền và nộp đơn ban đầu cho thẻ cư trú
 • Gia hạn/thay đổi đơn xin thẻ cư trú
 • Phục hồi hoặc lấy lại đơn xin cấp thẻ cư trú
 • Các đơn xin đi lại
   

Nhập cư - Định cư lâu dài

 • Lao động kỹ năng chuyên môn (theo bảng điểm)
 • Các sinh viên đã tốt nghiệp có giấy phép lao động và xin định cư lâu dài
 • Nhập cư theo diện Doanh nhân
 • Nhập cư theo diện Tự doanh
 • Nhập cư theo diện Nhà đầu tư
 • Nhập cư theo diện Doanh nghiệp
 • Nhập cư theo diện được tỉnh bang chỉ định (PNP)
 • Giữ tình trạng thường trú tại Canada trong khi đang ở ngoài Canada
 • Tuân thủ các nghĩa vụ về cư trú

Visa ngắn hạn

 • Visa công tác
 • Visa du lịch
 • Thư mời
 • Công chứng các giấy tờ

Công dân

 • Đánh giá các khả năng xin trở thành công dân Canada, Hoa Kỳ
 • Nộp đơn xin trở thành công dân hoặc phục hồi quyền công dân
 • Giải quyết các kiện tụng và tranh chấp
 

Bảo lãnh bởi gia đình

 • Bảo lãnh bởi vợ/chồng ở Canada/ở nước ngoài
 • Bảo lãnh bởi bố mẹ hoặc ông bà

Các giấy phép cho sinh viên

 • Đơn xin lần đầu và gia hạn
 • Các đối tượng đi cùng
 • Giấy phép làm việc cho sinh viên đã tốt nghiệp
 

Giấy phép lao động

 • Thực hiện các thủ tục và làm việc với cơ quan phát triển nhân lực và kỹ năng Canada (HRSDC)
 • Xin giấy xác nhận việc làm cấp bởi HRSDC (thư xác nhận công việc tạm thời hoặc cố định)
 • Thu xếp lấy ý kiến của cơ quan tuyển dụng (AEO)
 • Thu xếp lấy ý kiến về thị trường lao động (cá nhân hoặc nhóm)
 • Xin giấy phép lao động cho các sinh viên đã tốt nghiệp
 • Xin giấy phép lao động cho các lao động nhập cư theo diện lao động có kỹ năng